WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Application de la modélisation spatiale multifactorielle pour l'évaluation de la dynamique et la vulnérabilité des écosystèmes forestiers face aux changements globaux: cas de la forêt de Maà¢mora

( Télécharger le fichier original )
par Koffi Dodji NOUMONVI
Ecole Nationale Forestière dà¢â‚¬â„¢Ingénieurs (ENFI) de Salé - Ingénieur des Eaux et Forêts spécialisé en Géomatique des ressources naturelles 2015
  

précédent sommaire suivant

Abstract

Once completely covered with cork oak, half of Maâmora forest has been reforested with other species, mainly Acacia, Eucalyptus and Pine. This is the result of many management strategies that have been called upon since 1951.

Assuming that the consideration of the vulnerability of forest ecosystems to climate change would bring more in the future management strategies, this work started with an analysis of the dynamics (classification of satellite images and changes study between 1987 and 2000 as well as between 2000 and 2014) of forest ecosystems with regards to Maâmora forest, after which we identified a number of factors including the changing biophysical, climatic, anthropogenic and silvicultural factors. These 4 groups of factors helped assess, by weighting and integration (using weights determined by AHP), the synthetic vulnerability of forest ecosystems to climate change initially in 2010 then in 2045 and 2070 after the projection of changing factors and considering the RCP scenarios 4.5 (1) said optimist and 8.5 (2) said pessimist.

This study shows that Maâmora forest has experienced great dynamics. The surface areas of the main forest species in 1987 were as follows: 64 461 ha, 44 719 ha, 5 770 ha and 3 850 ha for cork oak, eucalyptus, pine and acacia respectively. The changes between 1987 and 2000 and then from 2000 to 2014 vary from a species to species. These include a decrease of 11.6% followed by a 4.6% increase in cork oak surface area; an increase of 73% between 1987 and 2014 in the area reforested with pine trees, an increase of 7.5% of the area covered with Eucalyptus followed by an 11% decrease to the year 2014 and an increase of 34% in the surface area of Acacia followed by a decrease of 41% to the year 2014.

Regarding the vulnerability of forest ecosystems, it's evident that the most continental forest ecosystems are the most vulnerable to climate changes, thus justifying why cork oak almost disappeared in the cantons D and E. The vulnerability also becomes more significant when we project further into the future. It should be noted that the synthetic vulnerability of no group of the forest is null. The groups with low vulnerability accounted for 53% of the forest surface area in 2010 compared with only 11% in 2045 with the first scenario. Every group would become moderately or highly vulnerable to climate change with the second scenario in 2045 as well as in 2070 regardless of the scenario.

V

ØíØÎÊáÇ ÌãÇÑÈ ÊÇÑæØÊá ÉÌíÊäæ ÇíáÇÍ åä äíÍ í äíááÇ ÑÌÔÈ ÇãÇãÊ ÉÇØÛã ÉÑæãÚãáÇ ÉÈÇÛ ÊäÇß ìÖã Çãí ÑÈæäÕáÇ æ ÓæÊÈíáÇßæáÇ ØäÓáÇ ÌÑÍÊ ÉÏÇÚáÅ ÊÌÑÏÇ ÉÍÇÓãáÇ Õä 1951 Ðäã ÉíáÇÊÊãáÇ ØíØÎÊáÇ ÌãÇÑÈ í äÇÈÓÍáÇ äíÚÈ ÐÎÄíÓ ÉíÌæáæßíáÅÇ ãÙäáÇ ìáÚ ÉíÎÇäãáÇ ÊÇÑíÛÊáÇ ÑíËÊ äÇ ÞáØäã äãæ ÉíÚÇäØÕáÇÇ ÑÇãÞáÇ ÑæÕ íäÕÊ æ ÉÑæãÚãáá ÉíæÈÇÛáÇ ãÙäáÇ ÉíßíãÇäíÏ áíáÍÊ ìáÇ ÞÈÓÊ ÉÓÇÑÏáÇ åÐå ÉíáÈÞÊÓãáÇ :Çåäã æ ÑíÛÊáÇ áãÇæÚ ÏíÏÍÊÈ ßáÐ ÏÚÈ ãæÞäá . 2014 ìáÅ 2000 äã æ 2000 ìáÅ 1987 äã ÊÇÑíÛÊáÇ ÉÓÇÑÏæ ÉíÌÑÍáÇ æ ÉíÌæáæÈæÑÊäáÇ ÉíÎÇäãáÇ ÉíÆÇíÒæíÈáÇ áãÇæÚáÇ äã ÉíæÈÇÛáÇ ãÙäáá ÉíÈíßÑÊá Ç ÉíÓÇÓÍáÇ ãííÞÊ äã )ÌÇãÏáÇÇ æ ÍíÌÑÊáÇ ìáÚ ÇÏÇãÊÚÇ( áãÇæÚáÇ åÐå ÊÏÚÇÓ ÏÞ æ ÉÑíÛÊãáÇ áãÇæÚáÇ ØÇÞÓÇ ÏÚÈ 2070 æ2045 ÏæÏÍ ìáÇ æ 2010 È áÇæÇ ÉíÎÇäãáÇ ÊÇÑíÛÊáÇ ãÇÚá ÉíÓÇÓáÇ ÉíÌÑÍáÇ ÚÇæäáÇ ÉÍÇÓã äÇ ËíÍÈ ÇíÑÐÌ áÇæÍÊ ÊÑÚ ÏÞ ÉÑæãÚãáÇ ÉÈÇÛ äÇ äíÈÊí áãÚáÇ ÇÐåá ÉÌíÊä ÑÈæäÕáÇ äã ÑÇÊßå 5770 ÓæÊÈíáÇßæáÇÇ äã 44719 æ äíááÇ ÑÌÔ äã ÑÇÊßå 64461 : íáÇÊáÇß ÊäÇß ÏÞ 1977 áÊÎÊ 2014 æ 2000 äíÈ æ 2000 æ 1987 äíÈ Çã ÉÙæÍáãáÇ ÊáÇæÍÊáÇ äÇ íÖä .ØäÓáÇ äã ÑÇÊßå 3850 æ

ÉÍÇÓãáÇ ÏÇíÏÒÇ äÇ Çãß

46

%ÉÈÓäÈ ÚÇÊÑÇ Çåíáí

ÚÇæäáÇ ÈÓÍ

116 %ÉÈÓäÈ äíááÇ ÑÌÔ ÉÍÇÓã ÖÇÎäÇ ÑíßÐÊ ÇÖíÇ ãÒáí

ÖÇÎäÇ Çåíáí 75% ÉÈÓäÈ ÓæÊÈíáÇßæáÇ ÉÍÇÓã ÏÇíÏÒÇ æ )

2014

æ 1987 äíÈ Çã

73%ÉÈÓäÈ( ÑÈæäÕáÇÈ ÌíÑÍÊáÇ

2014 ÏæÏÍ ìáÇ 41% ÉÈÓäÈ ÖÇÎäÇ Çåíáí 34 %ÉÈÓäÈ ØäÓáÇ ÉÍÇÓã ÚÇÊÑÇ æ 2014 ÉíÇÛ ìáÇ 11 %ÉÈÓäÈ

ßááÐ ÑÓí ÉíÓÇÓÍ ÑËßáÇ æå Çåäã ÉíÑÇÞáÇ äÇ ÇíáÌ äíÈÊ ÏÞ ÉíÌÑÍáÇ ÉíÌæáæßáÇÇ ãÙäáÇ ÉíÓÇÓÍÈ ÞáÚÊí Çãí

ÉíÈíßÑÊáÇ ÉíÓÇÓÍáÇ äÇ íÖä áÇÈÞÊÓã ÏÇÏÒÊ ÇåÊíÓÇÓÍ äÇ Çãß )å( æ )Ï( ÊÇäæÊäÇßáÇ äã äíááÇ ÑÌÔá ÁÇÊÎÇÈ

ÉÈÇÛáÇ ÉÍÇÓã äã

%

5 3 ÉÈÓä ÉíÓÇÓÍ áÞáÇÇ ÊÇÚæãÌãáÇ áßÔÊ .ÑÕáÇ äã ÑÈßÇ ÑåÙÊ ÇåÑßÐ ÞÈÇÓáÇ ÚÇæäáÇÇ ÚíãÌá

ÍÖÊí æíÑÇäíÓ äæÏÈ 2070

æ 2 æíÑÇäíÓáÇ Þæ 2045 í æ

1 æíÑÇäíÓáÇ Þæ

2045 í 11

% ÏÖ

2010

í

ÇÚÇÊÑÇ ÑÊßÇ ìáÇ ÉØÓæÊã ÉíÓÇÓÍ äã áÞÊäÊ ÊÇÚæãÌãáÇ áß äÇ

ÊÇÑíÛÊ ÉÑæãÚã ÉíßíãÇäíÏ ÑííÇÚãáÇ ÏÏÚÊã íäÇßã áíáÍÊ ÉíæÈÇÛ ÉíÌæáæßíÇ ãÙä ÉíÓÇÓÍ : 4+lis.%a11 ûLa1111

.ÉíÎÇäã

vi

précédent sommaire suivant